502 331 800 – sprzedaż
513 138 364 – sprzedaż i serwis

Zwroty i reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności świadczonych usług z Regulaminem, zakupionego Towaru z treścią zamówienia;
 2. Reklamację należy wnieść na piśmie listem poleconym na adres: AGROBARD A.Skronik, D.Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą w Oblasie, ul. Przytycka 35, 26-650 Przytyk, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej;
 3. Reklamacja dotycząca nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Ag AGROBARD robard może zostać wniesiona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@sekatorysadownicze.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email Klienta oraz opis przedmiotu reklamacji;
 5. Z uwagi na rodzaj Towarów (produkty żywnościowe) zalecane jest aby Klient wykonał dokumentację fotograficzną wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili odbioru dostawy, w celu wykazania stanu Towaru w krótkim okresie po Dostawie;
 6. AGROBARD rozpatruje reklamację bezzwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na piśmie listem poleconym na adres Klienta wskazany w treści reklamacji;

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedaż Towaru. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
 2. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży winien zawiadomić o tym Grupę Stragan poprzez wysłanie pisma listem poleconym lub pocztą elektroniczną email na adres sklep@sekatorysadownicze.pl. Oświadczenie o odstąpieniu przesłane listem poleconym powinno być skierowane na adres AGROBARD A.Skronik, D.Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą w Oblasie, ul. Przytycka 35, 26-650 Przytyk.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Klient może z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (wzór dostępny jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1, wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe;
 5. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów również poprzez odmowę przyjęcia części lub całości zamówienia podczas odbioru Dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez kuriera lub Dostawcę formularza zwrotu Produktów;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem, AGROBARD jest zobowiązana zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego Płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z opcjonalnego droższego wariantu Dostawy. Zwrot Płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AGROBARD oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności;
 7. AGROBARD może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru, z tym zastrzeżeniem że uprawnienie to nie przysługuje AGROBARD jeżeli zwrot następuje za pośrednictwem Dostawcy, który dostarczył zwracany Towar;
 8. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić Towar AGROBARD nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował AGROBARD o odstąpieniu od umowy sprzedaży, termin uważa się za zachowany jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem 14 dni; Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu;
 9. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie;
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 11. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli Towarem w szczególności:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odebraniu Dostawy;
  4. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem;

Kontakt z nami!

502 331 800
sprzedaż
513 138 364
części i serwis
0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu