502 331 800 – sprzedaż
513 138 364 – sprzedaż i serwis

Regulamin

§ 1 Definicje

Niniejszy regulamin zawiera pojęcia, które zostały zdefiniowane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.sekatorysadownicze.pl;
 3. Strona Internetowa Sklepu – strona www.sekatorysadownicze.pl;
 4. AGROBARD– „AGROBARD” A.Skronik, D.Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą w Oblasie, ul. Przytycka 35, 26-650 Przytyk wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000193312, NIP 9482239648, REGON 6727621;
 5. Klient – podmiot, który jest usługobiorcą usług świadczonych drogą elektroniczną przez AGROBARD, lub stroną umowy sprzedaży produktów oferowanych w Sklepie;
 6. Dostawa – czynność dostarczenia Klientowi przez AGROBARD w umówionym terminie nabytych towarów, za pośrednictwem przedsiębiorców świadczących usługi kurierskie.
 7. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 9. Rejestracja – czynność rejestracji Klienta na Stronie Internetowej Sklepu, w sposób wskazany na Stronie Internetowwej Sklepu oraz w treści Regulaminu, wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, jak również wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych ze świadczeniem usług przez AGROBARD.
 10. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta utworzone na Stronie Internetowej Sklepu w skutek rejestracji, niezbędne dla składania zamówień w Sklepie i korzystania z nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez AGROBARD.
 11. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 12. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Towar – produkty stanowiące przedmiot sprzedaży Sklepu znajdujące się w odpowiedniej zakładce na Stronie Internetowej Sklepu, Sklep prowadzi sprzedaży produktów żywnościowych;
 14. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z AGROBARD za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu, w tym dokonująca zakupów w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);

§ 2 Postanowienia Ogólne

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do AGROBARD, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za wyraźną zgodą AGROBARD.
 2. AGROBARD przewiduje następujące minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. AGROBARD stosuje pliki „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer AGROBARD na dysku twardym urządzenia Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach Klientów, jednak nie powoduje dysfunkcji lub zmian konfiguracyjnych ani zmian w oprogramowaniu tych urządzeń. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może jednak skutkować utrudnieniami lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Z uwagi na otwarty charakter sieci Internet korzystanie ze Sklepu może wiązać się z ryzykiem pozyskania, modyfikowania i bezprawnego wykorzystania danych Klientów, w związku z czym AGROBARD zaleca stosowanie przez Klientów środków technicznych mających na celu zabezpieczenie tych danych. Jednocześnie AGROBARD oświadcza, że stosuje środki techniczne mające na celu uniemożliwić lub istotnie utrudnić pozyskanie, zmodyfikowanie lub inne wykorzystanie danych Klientów jak również zastrzega, że nigdy nie zwraca się do Klientów z prośbą o przekazanie hasła dostępu ustanowionego przy rejestracji do Sklepu;
 5. Zakazane jest rozpowszechnianie przez Klienta za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta usług świadczonych przez AGROBARD, Sklepu, Strony Internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 Rejestracja i korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu oraz z nieodpłatnych usług świadczonych przez AGROBARD drogą elektroniczną niezbędne jest utworzenie Konta Klienta.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, poprzez podanie następujących danych:
  1. Imienia i nazwiska ewentualnie nazwy przedsiębiorcy w imieniu, którego dokonywana jest rejestracja;
  2. Podanie adresu poczty elektronicznej, która będzie służyła do korespondencji, potwierdzania haseł, przesyłania powiadomień, będzie stanowiła login Klienta;
  3. Podanie numeru telefonu do kontaktu;
   W toku rejestracji poprzez wybór odpowiedniej funkcji Klient ustala indywidualne hasło dostępu;
   Bez dokonania uprzedniej rejestracji nie jest możliwe złożenie zamówienia w Sklepie.
 5. W celu dokonania Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem i zaakceptować jego treść w celu dokończenia rejestracji, odpowiednia funkcja jest dostępna na Stronie Internetowej Sklepu w toku czynności rejestracji;
 6. W trakcie i w celu dokonania Rejestracji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę, na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w toku Rejestracji, w celu świadczenia sprzedaży przez Sklep oraz świadczenia nieodpłatnych usług elektronicznych przez AGROBARD, szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych zostały ujęte w „§ 3 RODO” Regulaminu oraz w dokumencie polityka Prywatności RODO, znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych w niniejszym ustępie będzie jednoznaczne z usunięciem Konta Klienta i odmową dalszego świadczenia usług przez AGROBARD za pośrednictwem Sklepu i strony Internetowej Sklepu.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych nie warunkuje możliwości utworzenia Konta Klienta oraz świadczenia sprzedaży przez Sklep lub nieodpłatnych usług drogą elektroniczną. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje bezzwłocznie, drogą elektroniczną na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie Rejestracji. Z chwilą dokonania Rejestracji pomiędzy Klientem a AGROBARD zostaje zawarta umowa na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na podstawie której Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta, dokonywania zamówień, korzystania z promocji, dokonywania zmian swoich danych na Koncie Klienta.

§ 3 RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest AGROBARD A.Skronik, D.Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą w Oblasie, ul. Przytycka 35, 26-650 Przytyk wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000193312, NIP 9482239648, REGON 6727621.
 2. Dane osobowe wskazane w § 2 ust. 4 Regulaminu będą przetwarzane w celu w celu umożliwienia Administratorowi prawidłowego świadczenia na rzecz Klienta sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną, marketingowych, oraz w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również zabezpieczenia roszczeń wynikających z umów zawartych z Klientem, oraz w celach wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Szczegółowe informacje o zasadach, zakresie przetwarzania danych osobowych, oraz o uprawnieniach Klienta w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności RODO.

§ 5 Składanie zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ” przy wskazanym produkcie w ramach Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu; Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem AGROBARD oferty zawarcia Umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia;

§ 5 Sposób dokonywania płatności

 1. Cena na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto i nie zawiera informacji odnośnie kosztów Dostawy lub innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z zawartą Umową sprzedaży. Klient zostanie poinformowany koszcie Dostawy i innych ewentualnych kosztach przy wyborze sposobu Dostawy;
 2. Płatność za zamówione towary może zostać dokonana:
  1. przelewem bankowym w systemie:
   1. Przelewy24
   2. przelew tradycyjny.
  2. gotówką w siedzibie AGRIOBARD, podczas odbioru osobistego;
 3. Z chwilą dokonania płatności następuje zawarcie umowy sprzedaży za wybrany Towar objęty opłatą;
 4. Na żądanie Klienta AGROBARD wystawi fakturę VAT, w tym celu Klient winien zaznaczyć odpowiednią funkcję zamówienia i wskazać nr NIP podmiotu na który ma zostać wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie załączona do Towaru podczas realizacji Dostawy;

§ 6 Dostawa

 1. AGROBARD jest zobowiązana dostarczyć Towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad i w terminie wskazanym na Stronie Internetowej Sklepu;
 2. AGROBARD realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem dobranych przez siebie Dostawców;
 3. Termin Dostawy jest liczony w Dniach Roboczych;
 4. Zakupiony Towar jest dostarczany na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia;
 5. W chwili wysłania zakupionego Towaru do Klienta, AGROBARD informuję Klienta o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości elektronicznej email na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu rejestracyjnym;
 6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności świadczonych usług z Regulaminem, zakupionego Towaru z treścią zamówienia;
 2. Reklamację należy wnieść na piśmie listem poleconym na adres: AGROBARD A.Skronik, D.Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą w Oblasie, ul. Przytycka 35, 26-650 Przytyk, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej;
 3. Reklamacja dotycząca nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Ag AGROBARD robard może zostać wniesiona w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej sklep@sekatorysadownicze.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email Klienta oraz opis przedmiotu reklamacji;
 5. Z uwagi na rodzaj Towarów (produkty żywnościowe) zalecane jest aby Klient wykonał dokumentację fotograficzną wad w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili odbioru dostawy, w celu wykazania stanu Towaru w krótkim okresie po Dostawie;
 6. AGROBARD rozpatruje reklamację bezzwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na piśmie listem poleconym na adres Klienta wskazany w treści reklamacji;

§ 8 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedaż Towaru. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia, którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż Dostawca, wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;
 2. Klient, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży winien zawiadomić o tym Grupę Stragan poprzez wysłanie pisma listem poleconym lub pocztą elektroniczną email na adres sklep@sekatorysadownicze.pl. Oświadczenie o odstąpieniu przesłane listem poleconym powinno być skierowane na adres AGROBARD A.Skronik, D.Tyczyński Spółka Jawna z siedzibą w Oblasie, ul. Przytycka 35, 26-650 Przytyk.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 4. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od umowy Klient może z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (wzór dostępny jest pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/827/1, wymagany jest program do odczytywania dokumentów w formacie PDF, np. Adobe Acrobat Reader). Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe;
 5. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów również poprzez odmowę przyjęcia części lub całości zamówienia podczas odbioru Dostawy oraz wypełnienie i podpisanie udostępnionego przez kuriera lub Dostawcę formularza zwrotu Produktów;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem, AGROBARD jest zobowiązana zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego Płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z opcjonalnego droższego wariantu Dostawy. Zwrot Płatności następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez AGROBARD oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności następuje przelewem na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności;
 7. AGROBARD może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru, z tym zastrzeżeniem że uprawnienie to nie przysługuje AGROBARD jeżeli zwrot następuje za pośrednictwem Dostawcy, który dostarczył zwracany Towar;
 8. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić Towar AGROBARD nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował AGROBARD o odstąpieniu od umowy sprzedaży, termin uważa się za zachowany jeżeli Klient odeśle produkt przed upływem 14 dni; Klient zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu;
 9. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od umowy musi być kompletny. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie;
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 11. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi jeżeli Towarem w szczególności:
  1. jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odebraniu Dostawy;
  4. są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem;

§ 9 Odpowiedzialność Grupy Stragan

 1. AGROBARD ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Sklepu i Strony Internetowej Sklepu;
 2. AGROBARD jest zobowiązana dostarczyć Klientom Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym . Postanowienia Regulaminu, nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, w szczególności będących Konsumentami, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Klient, który nabył Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej zakresie przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność AGROBARD z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady, a ponadto odpowiedzialność ta jest ograniczona do 12 miesięcy od daty wydania Towaru. W takim przypadku AGROBARD wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W pozostałym zakresie odpowiedzialność AGROBARD z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie, a w wypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla pozwanego. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. AGROBARD informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. AGROBARD zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. AGROBARD poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie AGROBARD, w tym celu wystarczająca jest informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres sklep@sekatorysadownicze.pl, po jej otrzymaniu przez AGROBARD umowy łączące strony ulegają rozwiązaniu a Konto Klienta zostaje usunięte.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

Kontakt z nami!

502 331 800
sprzedaż
513 138 364
części i serwis
0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyWróć do sklepu